โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากไม่ถูกบันทึกในระบบ ให้อัปเดตข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกวิทยฐานะ
รายงาน วันที่ 22-30 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการกำลังประเมิน
รายงานผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการท่านที่ 1
ประเมิน วันที่ 4-13 กันยายน 2566
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการท่านที่ 2
ประเมิน วันที่ 4-13 กันยายน 2566
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการท่านที่ 3
ประเมิน วันที่ 4-13 กันยายน 2566
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน